Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Normen en waarden

DaklaPack Group verplicht zich als verantwoordelijk lid van de maatschappij te handelen. Concreet streven wij in economisch, sociaal en milieutechnisch opzicht een duurzame toekomst na. Onze bedrijfsvoering is gestoeld op een gedragscode die de beginselen op het gebied van integriteit en ethiek verwoordt. Deze beginselen zijn bepalend voor alle zakelijke beslissingen en handelingen van DaklaPack Group, waar ook ter wereld.

Mensenrechten
DaklaPack Group waakt ervoor dat de onderneming door zijn activiteiten niet medeplichtig wordt aan schendingen van de mensenrechten. DaklaPack Group zal in geen geval gebruik maken van dwangarbeid of gedwongen arbeid of in (strijd met Conventies nr. 138 en nr.182 van de International Labour Organization) kinderen in dienst nemen.

Vrije marktconcurrentie
DaklaPack Group steunt het beginsel van vrije marktconcurrentie als basis voor zijn bedrijfsvoering en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op mededingingsgebied.

Productveiligheid
DaklaPack Group streeft er te allen tijde naar om veilige producten en diensten te leveren.

Privacy
De vertrouwelijkheid van tot personen herleidbare informatie over klanten, werknemers, zakenrelaties en andere individuen wordt beschermd.

Milieubescherming
Conform het streven van DaklaPack Group naar duurzame ontwikkeling, zal de onderneming alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om eventuele nadelige milieu-effecten van zijn activiteiten tot een minimum te beperken.

Verplichtingen jegens klanten
DaklaPack Group wil haar klanten graag het verschil laten maken in kwaliteit en duurzaamheid, maar ook om de kwaliteit van het leven van mensen te verhogen. Met het oog hierop probeert de onderneming haar klanten voortdurend van dienst te zijn met verbeterde verpakkingen en (verzend)oplossingen. DaklaPack Group is voortdurend met de klant in dialoog om oplossingen te ontwikkelen waaraan werkelijk behoefte is.

Verplichtingen jegens de werknemers
De werknemers zijn voor DaklaPack Group essentieel. Van wezenlijk belang is dat er een sfeer heerst die zich kenmerkt door goede communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef. DaklaPack Group stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van zijn werknemers en probeert steeds het beste in hen naar boven te halen.

Recht op organisatie
DaklaPack Group erkent en eerbiedigt de vrijheid van werknemers om al dan niet een organisatie op te richten of zich daarbij aan te sluiten. DaklaPack Group neemt deel aan onderhandelingen, zelfstandig of via werkgeversorganisaties, om overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden te bereiken.

Veiligheid en gezondheid
DaklaPack Group doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers te waarborgen.

Gelijke en eerlijke behandeling
Elke werknemer heeft gelijke kansen en wordt in zijn werk en beroep gelijk behandeld, ongeacht persoonlijke achtergrond, ras, geslacht, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid of geloof. Intimidatie en/of discriminatie worden in geen enkele vorm getolereerd.

Lonen en betaling
De lonen en werktijden voldoen aan het arbeidsrecht van de landen waarin DaklaPack Group opereert en zijn minimaal in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende normen.

Verplichtingen jegens leveranciers en business partners
DaklaPack Group streeft naar het aangaan en onderhouden van relaties met leveranciers en business partners die voor beide partijen voordelen opleveren. Waar mogelijk doen wij alleen zaken met leveranciers en business partners die zich verplicht hebben om eerlijk en integer jegens belanghebbenden te handelen en die zich houden aan de wetten die gelden in de landen waarin zij opereren.

Gebruik en bescherming van bedrijfsmiddelen
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik en goede bescherming en instandhouding van de bedrijfsmiddelen en gelden van DaklaPack Group en vertrouwelijke informatie die door zakenrelaties aan DaklaPack Group wordt verstrekt.

Steekpenningen; vastlegging van transacties
DaklaPack Group staat pal voor eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid in alle aspecten van zijn bedrijfsvoering. Steekpenningen in welke vorm dan ook zijn onaanvaardbaar.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu

Duurzaamheid en milieu is een belangrijk thema voor de DaklaPack Group. Zoals iedereen, moeten ook wij ervoor zorgen dat het leven op onze planeet geen hinder ondervindt van onze aanwezigheid. Als het gaat om de productie van goederen, dienen alle fabrikanten zich ervan bewust te zijn dat ze ten aanzien van duurzaamheid keuzes kunnen en moeten maken. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven zich hiervan bewust. Op het gebied van verpakkingsmaterialen is die zorg zelfs nog belangrijker, omdat verpakkingsmateriaal een oorzaak is van afval en een bedreiging kan vormen voor onze natuurlijke omgeving.

Superieur en duurzaam
Niettemin groeit de behoefte aan verpakkingen die goederen beschermen en levensmiddelen vers en houdbaar houden. Deze behoefte zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen, waarbij tegelijkertijd het accent steeds meer op superieure en duurzame verpakkingsmaterialen komt te liggen. Daklapack Groep voldoet aan beide eisen: wij zijn ervan overtuigd dat duurzame productie de sleutel is tot onze verantwoordelijkheid als wereldburger. Wij erkennen tevens de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige verpakkingsmaterialen. Op grond van onze langdurige ervaring weten wij als geen ander hoe wij deze kunnen ontwikkelen en op die manier duurzame verpakkingsoplossingen tegen concurrerende prijzen kunnen aanbieden. Daarbij willen wij een partner zijn voor bedrijven die door middel van een superieure kwaliteit verpakkingsmaterialen negatieve milieugevolgen willen verminderen. Een goed voorbeeld van ons beleid is de ontwikkeling van innovatieve bio-afbreekbare verpakkingen. Wij leveren inmiddels talloze producten op basis van bijvoorbeeld maiszetmail standaard uit voorraad. Dit type verpakking desintegreert na verwijdering, zonder dat dit een negatief effect op ons milieu heeft.

Steeds vaker worden glazen potten, blikken en kartonnen (melk)verpakkingen vervangen door gelamineerde hersluitbare verpakkingen van de DaklaPack Group. We maken steeds betere verpakkingsalternatieven voor zowel de food- als non-food markt door steeds dunnere, maar hoogwaardige foliesoorten op elkaar te verlijmen. Zelfs voor bijtende stoffen als verf maken we flexibele verpakkingen met een schroefdop. Een belangrijk bijkomend voordeel van deze methode is dat de inhoud er gemakkelijk uitgaat en er geen restmateriaal achterblijft in de lege verpakking. Ook op deze manier sparen we dus het milieu. Bovendien is er minder energie nodig om deze verpakkingen te produceren. Tijdens het afvulproces en na het verwijderen nemen ze bovendien aanzienlijk minder ruimte in beslag: de lege verpakking heeft immers geen volume. Tot slot is zijn deze verpakkingen ook uitstekend te recyclen. Overigens voldoen onze papieren enveloppen en kartonnen verzendverpakkingen aan het FSC-keurmerk.

In eigen huis
Naast het ontwikkelen van duurzame en afbreekbare verpakkingen voor onze klanten streven we ook in eigen huis naar een groenere toekomst. We vervangen onze bedrijfsauto’s door steeds zuiniger modellen. We gaan in 2013 het dak van ons bedrijfspand voorzien van zonnepanelen. We scheiden ons bedrijfsafval en bieden overtollige plastic producten aan voor hergebruik.

Zie ook Hoofdstuk milieu in ons kwaliteitshandboek (op aanvraag verkrijgbaar).

Maatschappelijke betrokkenheid

Werknemers van DaklaPack Group zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Het opleidings- en ervaringsniveau varieert van academici tot Wajongeren. Ontwikkeling en opleiding staan centraal - we bieden alle ruimte en mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Ook werknemers zonder opleiding kunnen bij ons carrière maken.

We beschikken over de zogeheten DaklaPack Academy, waarbinnen we een achttal interne opleidingen aanbieden:

• Samenwerken en team presteren
• Strategie en afgeleide doelen
• Klantgericht en van binnen naar buiten denken
• Slimmer en efficiënter werken
• Social media en out of the box denken
• Sturen op resultaat en performance
• Spreken, schrijven en presenteren
• Verantwoordelijkheid en ondernemerschap

Naast onze interne opleidingen is het voor de medewerkers mogelijk om een cursus te doen of een opleiding te volgen op eigen initiatief of op ons verzoek. Indien het relevant is voor de job en het om een erkende opleiding gaat, vergoeden we tot 100% van de opleidingskosten.

We huren een vaste trainer/coach in (www.hylcko.nl), die alle kantoormedewerkers vijf dagen per maand coacht en traint. Tevens word er een jaarlijkse “vlootschouw” gehouden door het management en de vaste trainer en coach. Naar aanleiding hiervan wordt er een individuele training/ opleiding georganiseerd.


We zijn een erkend leerbedrijf: er zijn altijd meerdere stagiaires actief in ons bedrijf. Daarnaast werken we samen met sociale werkplaatsen, omdat we groot belang hechten aan sociale werkvoorziening.

DaklaPack Group heeft een eigen fabriek in China. Ook hier besteden we veel aandacht aan het welzijn van onze medewerkers. Naast uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden leveren we bijvoorbeeld ook een bijdrage aan het verlagen van de medische kosten van het gehele gezin. Uitbuiting is uit den boze: wij hanteren aldaar onze Europese waarden en normen. Ook bij de keuze van (potentiële) toeleveranciers nemen we altijd de arbeidscondities op.

DaklaPack Group sponsort een drietal sportverenigingen. Daarnaast sponsoren we regelmatig mensen of groepen deelnemers die meedoen aan charitatieve sportprestaties zoals de Roparun en de Alpe d’HuZes (KWF).

nl.DaklaPack.be